เป็นวิทยากรการกำหนดประเด็นการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในโครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการ การทำวิจัย/ R2R/ CQI อำเภอควนขนุน ปี ๒๕๖๒ณ โรงแรมอารียาปาร์ค จังหวัดพัทลุง ในการนี้ นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษเรื่อง "การจัดการความรู้ในองค์