เข้าร่วมประชุมสัมมนามิติใหม่ของการก้าวสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข