เข้าร่วมประชุมและร่วมพิธีปิดการสัมมนามิติใหม่ของการก้าวสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์สมชาย ธรรมสารโสภณ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานปิดการประชุม