เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป คณะสหเวชศาสตร์ ระยะที่ ๑