ร่วมประชุมกับ อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการเตรียมการประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหมออนามัยเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัย (อุบัติเหตุทางถนน และภัยพิบัติ)