ร่วมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านสื่อชุมชนกับนายอานนท์ มีศรี จากสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช