ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นนทบุรี  นำโดยนายแพทย์สมชาย ธรรมสารโสภณ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก