ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อการสอน