ประชุมเตรียมความพร้อมอาจารย์พี่เลี้ยง รายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพทันตสาธารณสุข ๑ และ ๒