ร่วมจิบน้ำชายามเช้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางความร่วมมือกันในอนาคตกับคณะผู้จัดงานวิจัยระดับชาติ 7 สถาบัน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง จ. ตรัง