การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนานักศึกษาด้านสุขภาพอนามัยและการสร้างเครือข่ายเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดตรัง ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑