ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษาจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา นำโดยอาจารย์วิชาญ ภิบาล รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา การนี้อาจารย์วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับในครั้งน