ประชุมเพื่อวางแผนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ปี ๒๕๖๒ ของสถาบันพระบรมราชชนก