ประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์ระดับผลการประเมินการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก