นักศึกษาทุกหลักสูตรชั้นปีที่ ๑-๓ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของ โดยมีดร.สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ ดร.บุญแทน กิ่งสายหยุด  และอาจารย์ ภญ. กาญจนชญา ศิริโชติ เป็นวิทยากร วันที่ ๑๙ และ ๒๖ มกราคม และวันที่ ๒ และ ๙ กุ