ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรังครั้งที่ ๑/๒๕๖๒