แบบสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการด้านการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2562