รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน ไตรมาส 2