รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2561 รับประทานเกียรติรางวัลในพิธีพระราชทานเกียรติบัตรและเงินรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ