ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยเกี่ยวกับ (ร่าง) พ.ร.บ.สถาบันพระบรมราชชนก