ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรเวทีนโยบายสาธารณะการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติและการปฏิรูปประเทศ​เวทีระดับจังหวัดตรัง