ตัวแทนจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT Telecom Public Company Limited) สาขาตรัง เข้าพบอาจารย์อดิศักดิ์ ศรีละออง รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เพื่อเสนอรายละเอียดระบบโทรศัพท์ ภายในและภายนอก ที่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุดสำหรับวิท