ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยมีนายแพทย์สมชาย ธรรมสารโสภณ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนกเป็นประธาน การประชุม