ดร. พยงค์ เทพอักษร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยเเละอาชีวอนามัย เพื่อขับเคลื่อน อาชีวอนามัยของประเทศ  ( Safety Thailand) ให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ จาก ๕๒ บริษัท ในจังหวัดตรัง