โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก