สัมภาษณ์สมรรถนะและคัดเลือกลูกจ้าง จ้างเหมางาน ตำแหน่งเลขานุการ ณ ห้องอบรมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วันที่ 20 มีนาคม 2557