ติดตามนิเทศการฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน ๓ ครั้งที่ ๒ ในการวินิจฉัยอนามัยชุมชน การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่แท้จริง  การดำเนินงานตามโครงการ ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ ๔