โครงการสัมมนาครูพี่เลี้ยงโครงการฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 1 ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมทันตกรรมชั้น 2 อาคารทันตกรรม