เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารหลักสูตรของรองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเครือข่ายสหเวชศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๒