นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ ๒ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐานสุดยอดส้วมแห่งปีของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  ในรายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม