เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านบริหารวิชาการเพื่อรองรับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ครั้งที่ ๒