สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้สถานศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข