เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ ๔ ภาคกลาง โดยมีนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผ