เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านบริหารวิชาการเพื่อรองรับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๒