ดร.ไพสิฐ บุณยะกวี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และความจำเป็นในการประเมิน