เข้าร่วมประชุมระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารแผนยุทธศาสตร์และกำกับงบประมาณ สถาบันพระบรมราชชนก