ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่ายหมออนามัยกับการสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน