โครงการพัฒนาส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาสัมมนาวิชาการ "เวทีวิชาการ วสส.ตรัง ครั้งที่ ๖"