เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข