เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒