เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ และตัวชี้วัด (SMS) มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๓)