เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งวิทยาจารย์ และพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการสอน) ของจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒