นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ ๒ รับฟังการนำเสนอบริบทชุมชน และสภาพปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ บ้านย่านซื่อ และหมู่ที่ 3 บ้านในลุ่ม ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จาก ผอ.รพ.สต.ย่านซื่อ อาสาสมัครสา