ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง