ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบระบบกลไกรองรับสังคมสูงวัย จังหวัดตรัง โดยมีท่านไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิด