ร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๒ โดยคุณสุดา จันทนพันธ์ หัวหน้างานการมีส่วนร่วมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง