เข้าสักการะศาลเจ้าเก่งจิวโฮยก่วนและชมนิทรรศการในงาน ๘๒ ปี เมืองกันตัง ภูมิหลังประวัติศาสตร์