ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑