เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยมีท่านณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธาน