เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เทศบาลนครตรังปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒